Showing all 4 results

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE IECEX CERTIFIED

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP852 – IECEx

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE IECEX CERTIFIED

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP852-XXX-5XC – IECEx

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE IECEX CERTIFIED

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP862 – IECEx

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE IECEX CERTIFIED

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP862-XXX-5XC – IECEx