Showing all 10 results

Cờ lê – Mỏ lết TOPTUL: các sản phẩm cờ lê, mỏ lết và cờ lê chuyên dụng của TOPTUL được sản xuất theo chuẩn DIN với vật liệu Chrome Vanadium, sản phẩm bao gồm:

  • Cờ lê vòng miệng, 2 đầu miệng, 2 đầu vòng, vòng bánh cóc.
  • Cờ lê búa chuyên dụng đầu vòng hoặc đầu miệng.
  • Cờ lê đuôi chuột.
  • Cờ lê móc.
  • Mỏ lết chuyên dụng.
  • Cờ lê ống và cờ lê xích.

Cờ lê - Mỏ lết TOPTUL

Cờ lê đóng TOPTUL AAAR series

Zalo 0365 305 978