Showing 1–12 of 18 results

Cảm biến đo độ rung vận tốc & nhiệt độ IEPE CTC

Cảm biến đo nhiệt độ IEPE và vận tốc CTC VT202

Cảm biến đo độ rung vận tốc & nhiệt độ IEPE CTC

Cảm biến đo nhiệt độ IEPE và vận tốc CTC VT204

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP802 – CSA & ATEX

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP802-XXX-5XC – CSA ATEX

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP812 – CSA ATEX

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP812-XXX-5XC – CSA ATEX

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP822 – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP822-XXX-5XC – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP832 – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP832-XXX-5XC – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE IECEX CERTIFIED

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP852 – IECEx

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE IECEX CERTIFIED

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP852-XXX-5XC – IECEx