Showing all 12 results

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Bộ định vị cơ sở hạ tầng cáp ngầm Sonel LKZ-2000

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Bộ định vị dây và cáp Sonel LKZ-700

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Bộ định vị LKO-1000 (bộ thu) Sonel LKO-1000

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Máy phát LKN-1000 với một bộ dây cáp Sonel LKN-1000

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Máy phát LKN-2000 với một bộ dây cáp Sonel LKN-2000

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Máy phát LKN-710P Sonel LKN-710P

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Máy phát Sonel LKN-1500 với một bộ dây cáp

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Phản xạ kế Sonel TDR-410

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Phản xạ kế Sonel TDR-420

Máy đo phát hiện lỗi & định vị cáp

Thiết bị dò đường ống dây và cáp Sonel LKZ-1500