Showing all 2 results

Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC 500mV/g

Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC TXFA331

Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC 500mV/g

Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC TXFA333