Showing 1–12 of 23 results

Bộ xử lý tín hiệu (Signal Conditioner) CTC

Bộ xử lý tín hiệu – Signal Conditioner CTC SC310 Series

Bộ xử lý tín hiệu (Signal Conditioner) CTC

Bộ xử lý tín hiệu – Signal Conditioner CTC SC320 Series

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC LP300 series

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP302

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC LP300 series

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP302-M12E

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC LP300 series

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP304

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC LP300 series

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP304-M12E

Cảm biến đo độ rung 4-20mA & ngõ ra động CTC LP400 series

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA và gia tốc động IEPE CTC LP404

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC LP300 series

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA và nhiệt độ CTC LP362

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC LP300 series

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA và nhiệt độ CTC LP364

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC LP200 series

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP202

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC LP200 series

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP202-M12E

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC LP200 series

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP204