Showing 1–12 of 762 results

Cờ lê – Mỏ lết GEDORE

Cờ lê – Mỏ lết GEDORE

Các sản phẩm cờ lê, mỏ lết và cờ lê chuyên dụng của GEDORE Tools được sản xuất theo chuẩn DIN với vật liệu Chrome Vanadium, sản phẩm bao gồm:

  • Cờ lê vòng miệng, 2 đầu miệng, 2 đầu vòng, vòng bánh cóc.
  • Cờ lê búa chuyên dụng đầu vòng hoặc đầu miệng.
  • Cờ lê đuôi chuột.
  • Cờ lê móc.
  • Mỏ lết chuyên dụng.
  • Cờ lê ống và cờ lê xích.