Showing all 4 results

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP822 – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP822-XXX-5XC – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP832 – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP832-XXX-5XC – ATEX ZONE 2

Zalo 0365 305 978