Showing 1–12 of 52 results

Bộ ngăn cách an toàn & hộp bảo vệ CTC- Intrinsically Safe

Bộ ngăn cách (Barrier) an toàn phòng nổ CTC – IS111-1B – Zone 0

Bộ ngăn cách an toàn & hộp bảo vệ CTC- Intrinsically Safe

Bộ ngăn cách (Barrier) an toàn phòng nổ CTC – IS151-1B – Zone 0

Cảm biến độ rung gia tốc CTC - Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc & nhiệt độ CTC TA911 – Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc CTC - Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc & nhiệt độ CTC TA915 – Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc CTC - Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc & nhiệt độ CTC TA916 – Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc CTC - ATEX ZONE 2

Cảm biến độ rung gia tốc 2 trục X Z CTC AC949 – Class I Div II

Cảm biến độ rung gia tốc CTC - Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc 2 trục XZ CTC AC979 – Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc CTC - ATEX ZONE 2

Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục XYZ CTC AC950 – Class I Div II

Cảm biến độ rung gia tốc CTC - Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục XYZ CTC AC972 – Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc CTC - Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục XYZ CTC AC980 – Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc CTC - Intrinsically Safe

Cảm biến độ rung gia tốc 3 trục XYZ CTC AC982 – Intrinsically Safe

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP902 – CSA ATEX