Showing all 3 results

Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC 10mV/g

Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC AC132 10mV/g ±10%

Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC 10mV/g

Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC AC232 10mV/g ±5%

Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC 10mV/g

Cảm biến đo độ rung gia tốc 3 trục CTC TRCA330 10mV/g ±10%