Showing all 4 results

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP922 – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP922-XXX-5XC – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP932 – ATEX ZONE 2

Cảm biến đo độ rung gia tốc dạng 4-20mA CTC - CLASS 1 DIVISION 2 (ATEX ZONE 2)

Cảm biến độ rung gia tốc 4-20mA CTC LP932-XXX-5XC – ATEX ZONE 2