Showing all 4 results

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP802 – CSA & ATEX

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP802-XXX-5XC – CSA ATEX

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP812 – CSA ATEX

Cảm biến đo độ rung vận tốc dạng 4-20mA CTC - INTRINSICALLY SAFE

Cảm biến độ rung vận tốc 4-20mA CTC LP812-XXX-5XC – CSA ATEX

Zalo 0365 305 978