Showing 1–12 of 13 results

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến đo độ rung gia tốc CTC AC102

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến đo độ rung gia tốc CTC AC104

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc AC104-M12A

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc CTC AC102-M12A

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc CTC AC116

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc CTC AC150

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc CTC AC154

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc CTC AC184

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc CTC AC210

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc CTC AC211

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc CTC AC216

Cảm biến đo độ rung gia tốc tiêu chuẩn CTC 100mV/g

Cảm biến độ rung gia tốc điện áp ngược CTC AC165